بوم مدل کسب و کار، خلص و تمت!

اگر تجربه حضور توی محیط استارتاپی رو داشته باشید یا اینکه کمی به دنیای پروداکت علاقه مند باشید یا حداقل یکی دوبار گذرتون به "زاویه"، "هفت و هشت" یا پارک…